Gezamenlijk Voordeel

Gezamenlijk Voordeel

Algemene Voorwaarden Gezamenlijk Voordeel B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Gezamenlijk Voordeel B.V.’, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch (GEZAMENLIJK VOORDEEL).

Artikel 1. Algemeen
De onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door GEZAMENLIJK VOORDEEL uitgebrachte offertes en door haar gesloten overeenkomsten.

Alle offertes door of vanwege GEZAMENLIJK VOORDEEL gedaan zijn vrijblijvend, zowel ten aanzien van zaken, prijzen, hoeveelheden als levertijd. Afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en/of gewichten in offertes, zijn slechts indicaties. GEZAMENLIJK VOORDEEL is niet aansprakelijk voor afwijkingen. Toezending van prijslijsten door GEZAMENLIJK VOORDEEL is niet als een offerte te beschouwen en verplicht haar niet tot levering. Orders, overeenkomsten en afspraken zijn voor GEZAMENLIJK VOORDEEL eerst bindend na schriftelijke bevestiging door GEZAMENLIJK VOORDEEL.

Artikel 2. Prijzen
Tenzij anders vermeld in offertes of orderbevestiging zijn alle door GEZAMENLIJK VOORDEEL opgegeven prijzen exclusief BTW en inclusief verpakking. Indien er zich na de orderbevestiging door GEZAMENLIJK VOORDEEL kostprijsverhogende wijzigingen in binnen- of buitenland voordoen, zoals verandering van product- grondstofprijzen, transporttarieven, belastingtarieven, lonen, salarissen, sociale lasten etc. is GEZAMENLIJK VOORDEEL gerechtigd die kostprijsverhogende factoren door te berekenen aan de wederpartij.

Artikel 3. Levertijd
De door GEZAMENLIJK VOORDEEL opgegeven levertijden zijn steeds als streeftijden te beschouwen en gelden nimmer als fatale termijnen. GEZAMENLIJK VOORDEEL draagt bij eventuele overschrijding van de streeftermijn geen aansprakelijkheid, noch voor directe schade noch voor gevolgschade. De wederpartij vrijwaart GEZAMENLIJK VOORDEEL tegen eventuele aanspraken van derden ter zake niet tijdig leveren door GEZAMENLIJK VOORDEEL.

Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de wederpartij niet het recht de order te annuleren of de ontvangst of de betaling van de producten te weigeren.

Ingeval van overmacht en niet (tijdig) kunnen leveren of indien (tijdige) levering in redelijkheid niet van GEZAMENLIJK VOORDEEL gevergd kan worden, heeft GEZAMENLIJK VOORDEEL de keuze de levering uit te stellen dan wel de overeenkomst te ontbinden. GEZAMENLIJK VOORDEEL is in beide situaties niet aansprakelijk voor de hierdoor door de wederpartij direct of indirect geleden schade.

Artikel 4. Verzending
Levering geschiedt af fabriek/magazijn GEZAMENLIJK VOORDEEL, tenzij anders overeengekomen.

Indien levering geschiedt op basis van Incoterms, dan zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms naast onderhavige voorwaarden van toepassing zijn. Indien hetgeen in de Incoterms is bepaald afwijkt van hetgeen in onderhavige voorwaarden is opgenomen, dan gaat het in deze voorwaarden bepaalde voor hetgeen in de Incoterms is bepaald.

De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat GEZAMENLIJK VOORDEEL deze bij hem/haar aflevert of doet afleveren dan wel op het moment de zaken aan hem/haar ter beschikking worden gesteld.

Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is GEZAMENLIJK VOORDEEL gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van wederpartij.

Ingeval de overeengekomen Incoterms-clausule de zorg voor de verzending van de zaken bij wederpartij legt en GEZAMENLIJK VOORDEEL op zijn/haar verzoek namens hem/haar daarvoor zorg draagt, staat de wijze van verzending en de verzendroute ter keuze van GEZAMENLIJK VOORDEEL, waarbij GEZAMENLIJK VOORDEEL niet aansprakelijk is voor schadeveroorzakende gebeurtenissen, van welke aard dan ook, die tijdens of in verband met de verzending plaatsvinden, tenzij er aan de zijde van GEZAMENLIJK VOORDEEL sprake is van opzet of grove schuld, opzet of grove schuld van ondergeschikten en/of hulppersonen daaronder niet inbegrepen.

Ingeval van retourzendingen, om welke reden ook, zijn de daarmee gemoeide kosten –tenzij anders overeengekomen- voor rekening van de wederpartij, terwijl dan ook de zaken reizen voor risico van de wederpartij. Eerst na daadwerkelijke terugontvangst van de zaken is de retour-zending voltooid.

Artikel 5. Kredietwaardigheid/ Opschorting/ Ontbinding
Iedere overeenkomst wordt door GEZAMENLIJK VOORDEEL aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig is. De wederpartij verklaart alle medewerking te verlenen aan het door/vanwege GEZAMENLIJK VOORDEEL uit te voeren onderzoek naar zijn/haar kredietwaardigheid.

GEZAMENLIJK VOORDEEL is bij de uitvoering van de overeenkomst steeds gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoege van GEZAMENLIJK VOORDEEL zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst. Weigering van de wederpartij de gevraagde zekerheid te stellen geeft GEZAMENLIJK VOORDEEL het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd het recht van GEZAMENLIJK VOORDEEL op vergoeding van onkosten en winstderving.

GEZAMENLIJK VOORDEEL is verder gerechtigd alle leveringen op te schorten totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan of de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden.

Onverminderd de overige aan GEZAMENLIJK VOORDEEL toekomende rechten, wordt de overeenkomst in ieder geval geacht ontbonden te zijn ingeval de wederpartij in staat van faillissement of surséance van betaling komt te verkeren of indien een (wettelijke) schuldsaneringsregeling op hem/haar van toepassing wordt verklaard of indien zijn/haar bedrijf wordt stilgelegd.

Artikel 6. Betaling
Behoudens afwijkende afspraken, dienen betalingen zonder korting of verrekening te geschieden op de door GEZAMENLIJK VOORDEEL op haar offerte cq op-drachtbevestiging aangegeven wijze. Het is de wederpartij niet toegestaan zijn/haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet als een deel van het verkochte wordt geleverd.

Door het enkel verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim. In geval van verzuim worden alle vorderingen van GEZAMENLIJK VOORDEEL onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige aan GEZAMENLIJK VOORDEEL toekomende rechten.

De wederpartij zal vanaf de dag dat zijn/haar verzuim is ingetreden een rente verschuldigd zijn ad 1% per maand, terwijl vanaf dat moment alle door GEZAMENLIJK VOORDEEL gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijke, ten laste van de wederpartij komen, tot aan het bedrag van de werkelijk gemaakte kosten.

GEZAMENLIJK VOORDEEL behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen niet eerder te leveren dan nadat betaling hiervoor is ontvangen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
Alle door GEZAMENLIJK VOORDEEL geleverde producten blijven eigendom van GEZAMENLIJK VOORDEEL totdat alle vorderingen die GEZAMENLIJK VOORDEEL uit hoofde van de overeenkomst met wederpartij heeft zijn voldaan. GEZAMENLIJK VOORDEEL is steeds gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te nemen indien de

wederpartij niet stipt aan zijn/haar verplichtingen voldoet. De wederpartij dient alle medewerking te verlenen teneinde het GEZAMENLIJK VOORDEEL mogelijk te maken haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te nemen.

De wederpartij dient de producten waarvan hij/zij ten gevolge van het hierboven genoemde eigendomsvoorbehoud nog geen eigenaar is geworden gescheiden te bewaren van producten die al wel in zijn/haar eigendom zijn overgegaan.

Zolang de eigendom van de geleverde producten niet op de wederpartij is overgegaan, mag hij/zij de producten niet verwerken, vervreemden, of bezwaren of buiten zijn/haar feitelijke macht brengen.

In geval van terugname van de zaken door GEZAMENLIJK VOORDEEL ten gevolge van het niet op stipte wijze nakomen door de wederpartij van zijn/haar verplichtingen tegenover GEZAMENLIJK VOORDEEL geldt de overeenkomst tussen partijen als ontbonden per de datum van terugname van de zaken, onverminderd het recht van GEZAMENLIJK VOORDEEL om vergoeding van kosten, rente en gederfde winst te vorderen.

Artikel 8. Reclames
Reclames betreffende leveringen moeten uiterlijk twee dagen na ontvangst der producten én voordat met be- of verwerking een begin is gemaakt, schriftelijk bij GEZAMENLIJK VOORDEEL worden ingediend. Na verloop van deze termijn is GEZAMENLIJK VOORDEEL niet meer gehouden deze in behandeling te nemen. Indien een klacht wordt erkend, dan heeft GEZAMENLIJK VOORDEEL de keuze om de geleverde producten te vervangen of het factuurbedrag te crediteren zonder gehouden te zijn tot vervanging van de producten over te gaan.

Artikel 9. Exoneratie, overmacht
Bij overmacht heeft GEZAMENLIJK VOORDEEL het recht de betreffende order geheel of gedeeltelijk te annuleren. Ingeval van zulke annulering is GEZAMENLIJK VOORDEEL niet aansprakelijk voor de eventueel voor de wederpartij daaruit voortvloeiende schade. GEZAMENLIJK VOORDEEL is ook niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt ten gevolge van het niet, of niet op de juiste wijze uitvoeren van de overeenkomst door GEZAMENLIJK VOORDEEL, tenzij haar ter zake hiervan grove schuld of opzet kan worden verweten. Overmacht is in ieder geval aanwezig in de navolgende gevallen: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, terrorisme, brand, fabrieksstoornis, werkstakingen, uitsluitingen, verkeersstoornis, verlies of beschadiging tijdens transport, ziekte van personeel, het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door onderleveranciers en alle andere buiten de directe controle van GEZAMENLIJK VOORDEEL liggende omstandigheden, welke de uitvoering van de overeenkomst verhinderen.

Behoudens algemeen geldende regels van openbare orde en bepalingen van dwingend recht inzake productaansprakelijkheid, is GEZAMENLIJK VOORDEEL niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, is GEZAMENLIJK VOORDEEL in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde.

Aansprakelijkheid van GEZAMENLIJK VOORDEEL wordt (mede) beoordeeld op grond van GEZAMENLIJK VOORDEEL’s bedrijfsschadeverzekeringen.

Behoudens het elders in dit artikel gestelde, is schade veroorzaakt door GEZAMENLIJK VOORDEEL aan de wederpartij (bedrijfsschade) te allen tijde beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde. Voldoening aan de geldende garantie- /reclameverplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade door GEZAMENLIJK VOORDEEL en/of de assuradeur(en) van GEZAMENLIJK VOORDEEL wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding.

GEZAMENLIJK VOORDEEL is na levering der zaken niet aansprakelijk voor schade aan de wederpartij of aan derden in persoon of goederen ontstaan, door welke oorzaak dan ook.

Voor het overige vrijwaart de wederpartij GEZAMENLIJK VOORDEEL uitdrukkelijk en volledig van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens AMA-COM ter zake de door GEZAMENLIJK VOORDEEL aan de wederpartij geleverde zaken en/of voor deze geleverde diensten.

Artikel 10. Bevoegde rechter, toepasselijk recht
Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de met GEZAMENLIJK VOORDEEL gesloten overeenkomst(en) of door haar uitgebrachte offerte(s) zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch, tenzij enig in Nederland geldend dwingend voorschrift uitdrukkelijk anders bepaalt.

Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht.

Het op 11 april 1980 te Wenen tot stand gekomen VN verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, als voor Nederland op 01 januari 1992 in werking getreden, is niet van toepassing. Zo ook niet enig andere toekomstige regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

Scroll naar boven